? نشست علمی و مسابقه اسکیس به مناسب روز جهانی شهرساز - گروه شهرسازی - واحد تهران مرکزی