? جلسه نقد کتاب شازده حمام - گروه شهرسازی - واحد تهران مرکزی