? ارتقای قابلیت زیست پذیری شهرها و کیفیت زندگی شهروندان با اجرای سیاست بازآفرینی شهری - گروه شهرسازی - واحد تهران مرکزی