? ارتقای توانمندی های اجتماعی و اقتصادی ساکنین محله ها و محدوده های هدف بازآفرینی شهری - گروه شهرسازی - واحد تهران مرکزی